środa, 25 listopada 2020 07:53

Postępowanie kwalifikacyjne na kandydata do Rady Nadzorczej spółki Górniczy Klub Sportowy "Bełchatów"

Postępowanie kwalifikacyjne na kandydata do Rady Nadzorczej spółki Górniczy Klub Sportowy ?Bełchatów?.

Zarząd Stowarzyszenia Energetyczny Klub Sportowy SKRA Bełchatów

działając na podstawie Uchwały z dnia 24 listopada 2020 r. roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na kandydata do Rady Nadzorczej spółki Górniczy Klub Sportowy ?Bełchatów? Spółka akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000070030 (dalej: ?Spółka?).

I. Kandydatem może być osoba, która m.in. spełnia następujące warunki:
1. posiada doświadczenie w zakresie: prowadzenia działalności sportowej, a w szczególności obejmującą rozgrywki ligowe piłki nożnej lub posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych/zarządzie/radzie nadzorczej spółki kapitałowej bądź stowarzyszenia/fundacji;
2. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych lub w wypadku doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności sportowej co najmniej wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
3. jest niekarany.

II. Kandydatem nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki i/lub Stowarzyszenia.

III. Kandydat składa zgłoszenie kwalifikacyjne (dalej: ?Zgłoszenie?), które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności sportowej i kwalifikacje kandydata,
4. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

IV. Pisemne Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Stowarzyszenia w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00. Termin przyjmowania Zgłoszeń mija 08.12.2020r o godz. 15.00. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

V. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres siedziby Stowarzyszenia.

VI. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ?Postępowanie kwalifikacyjne do Rady Nadzorczej?.

VII. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w ust. 2 powyżej, lub Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

VIII. Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

IX. Otwarcie kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia, w dniu 9.12.2020r.

X. Zarząd dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w Ogłoszeniu.

XI. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie Zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XII. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XIII. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od dnia 11.12.2020r. w siedzibie Stowarzyszenia lub w sposób zdalny za pomocą środków komunikowania się na odległość o czym Kandydaci dopuszczeni do rozmów zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XIV. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:
1. działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2. zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji jako Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych,

XV. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Zarząd poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XVI. Zarząd zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVII. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Energetyczny Klub Sportowy SKRA Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11A, 97-400 Bełchatów, wpisane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000639069. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ?RODO?) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko kandydata do Rady Nadzorczej spółki Górniczy Klub Sportowy ?Bełchatów? Spółka akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000070030. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

XVIII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zgłoszenia kwalifikacyjnego (?Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata do Rady Nadzorczej spółki Górniczy Klub Sportowy ?Bełchatów? Spółka akcyjna z siedzibą w Bełchatowie? oraz ?Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego?) możliwe są do pobrania poniżej oraz na www.gksbelchatow.com.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czytany 839 razy Ostatnio zmieniany środa, 25 listopada 2020 10:19

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Bełchatów
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy