O Turnieju

O Turnieju

1. Organizatorem turnieju Orlikowa Liga Mistrzw Wojewdztwa ?dzkiego w pi?ce siatkowej dziewcz?t i ch?opcw jest Wojewdztwo ?dzkie, a na jego zlecenie organizatorem bezpo?rednim w dyscyplinie siatkwka jest Energetyczny Klub Sportowy Skra Be?chatw.
2. Nadzr nad Turniejem prowadzi Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa ?dzkiego.
3. Patronat honorowy nad Turniejem obj?? Marsza?ek Wojewdztwa ?dzkiego.


Cel Turnieju

1. Aktywizacja dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym do prowadzenia aktywnego, sportowego stylu ?ycia.
2. Popularyzacja w?rd dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym gry w pi?k? siatkow?.
3. Podnoszenie w?rd dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym sprawno?ci fizycznej.
4. Popularyzacja w?rd dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym zasad gry fair-play.
5. Promocja w?rd dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym zdrowego stylu ?ycia.
6. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku.
7. Wychowanie poprzez sport.
8. Zagospodarowanie czasu wolnego w?rd dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym.
9. Wy?onienie najzdolniejszych siatkarek i siatkarzy Orlikowej Ligi Mistrzw.
10. Wy?onienie najlepszych dru?yn Orlikowej Ligi Mistrzw.
11. D??enie do jak najlepszych wynikw w obr?bie wojewdztwa.
12. Promocja ca?ego wojewdztwa ?dzkiego, powiatw oraz gmin regionu ?dzkiego.


Warunki uczestnictwa

1. W Turnieju mog? uczestniczy? dru?yny reprezentuj?ce szko?y podstawowe (klasy VII oraz klasy II-III gimnazjum) z terenu wojewdztwa ?dzkiego.
2. Organizator przewiduje udzia? nast?puj?cych dru?yn:
a) dru?yna sk?adaj?ca si? z dziewcz?t,
b) dru?yna sk?adaj?ca si? z ch?opcw.

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Be?chatw
ul. D?browskiego 11
97-400 Be?chatw

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy